Adatvédelem - Armacomp Számítástechnika és Mobil szerviz

Adatvédelem

A szabályzat célja
A szabályzat célja az ARMAMENTA BETÉTI TÁRSASÁG (székhelye: 5300 Karcag, Szent István sgt. 17., adószáma: 20392886-2-16, cégjegyzékszáma: 16-06-006597) adatvédelmi és adatkezelési jogszabályok elvárásainak rögzítése, a törvényben meghatározott adatvédelmi és adatkezelési elvek figyelembevételével, annak érdekében, hogy a Szolgáltató valamennyi szolgáltatásának igénybevétele során biztosított legyen az érintettek személyhez fűződő jogainak, különös tekintettel személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartása az adatfeldolgozás és az adatkezelés során.
 
1. Adatkezelés elvei, módja
1.1. Az adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
1.2. A szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az adatkezelő az érintett az Ügyfél hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
1.3. Az adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen szabályzatban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
1.4. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Az Ügyfelet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
1.5. Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
1.6. A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az Ügyfél illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot – a szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem kezel és nem gyűjt.
1.7. Az adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az adatkezelő érdekeinek
sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Ügyfél elérhető személyes adatait.
1.8. Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az adatkezelő minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére személyes adatokat továbbít.
 
2. Értelmező rendelkezések
2.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a ki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
2.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
2.3. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
2.4. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.
2.5. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.
2.6. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
2.7. Szabályzat: a jogszabályoknak megfelelő és a cég által elfogadott, valamint közzétett hatályos „Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat”.
2.8. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 
3. Az adatkezelő megnevezése
Cégnév: ARMAMENTA BETÉTI TÁRSASÁG - a továbbiakban Szolgáltató.
Székhelye: 5300 Karcag, Szent István sgt. 17.
E-mail: info@armacar.hu
Adószáma: 20392886-2-16
Cégjegyzék száma: 16-06-006597
A kijelölt adatvédelmi tisztviselő: Zipszer Zoltán ügyvezető
Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.
4. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek, az adatfeldolgozó:
Az adatkezelő az adatokat jogosult megismerni, ugyanakkor az adatokat nem teszi közzé, harmadik személyek számára nem adja ki. Adatkezelő a számla kibocsátása céljából ügyfél által megadott adatokat továbbítja az Ügyfél részére. Az adattovábbítás céljának megjelölése: az ügyfél részére számla kiállítása, melyet adatkezelő az ügyfél által megadott számlázási címre, elektronikus számla esetén az ügyfél által megadott e-mail címre küld.
 
5. A kezelt személyes adatok köre
5.1. Az adatkezelés során az Ügyfélnek az alábbi személyes adatokat kell meg adnia:
Ügyfél neve
Ügyfél lakcíme
Ügyfél e-mail címe
Ügyfél telefonos elérhetősége
5.2. Az adatkezelő szerződéseivel összefüggésben kezelheti a vele szerződő fél törvényes vagy meghatalmazott képviselőjének és a szerződéses kapcsolattartónak a nevét, telefonszámát és e-mail címét.
 
6. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
6.1 Az adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:
Ügyfél személygépjárművének javításával összefüggő személyes adatok rögzítése;
Ügyfél személygépjárművének műszaki vizsgáztatása érdekében a hatóság előtti képviselethez szükséges személyes adatok rögzítése;
Ügyfél teher és egyéb gépjárművének javításával összefüggő személyes adatok rögzítése;
Ügyfél teher és egyéb gépjárművének műszaki vizsgáztatása érdekében a hatóság előtti képviselethez szükséges személyes adatok rögzítése;
a Társaság üzleti tevékenyégével összefüggő kapcsolattartás,
az Ügyfél azonosítása, az ügyféllel való kapcsolattartás;
az Ügyféli jogosultságok (az ügyfél által igénybe vehető Szolgáltatások) azonosítása.
Adatkezelő a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet személyes adatokat, azzal, hogy az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használják fel.
6.2 Az adatkezelésre az ügyfelek önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az ügyfelek kifejezett hozzájárulását ahhoz, miszerint az általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Amennyiben az adatkezelés során az ügyfelek adatainak a továbbítására kerül sor, úgy a tájékoztatás kiterjed erre a tényre. Az Ügyfél a hozzájárulásának visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.
A megbízás során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi felhasználásának
módjai:
az e-mail címek kezelése az ügyfél azonosítása,
a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célok.
Az Adatkezelő, az általa nyújtott szolgáltatások és termékek, továbbá egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttathatja el ügyfél részére.
A megbízás során megadott telefonszám Adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az esetleges megrendelési folyamat során azonosítási, kapcsolattartási célokat szolgál.
6.3. Ügyfél adatait elektronikus munkalap kitöltésével, valamint megbízás aláírásával adja meg az adatkezelő részére, ezért számítástechnikai eszközzel vagy/és papír alapon végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük.
6.4. A rögzítésre kerülő adatok felhasználásának célja az Ügyfél tájékoztatása, az Ügyfél jogainak védelme, a hatóság előtti képviselet műszaki vizsgáztatás esetén.
6.5. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – amennyiben a jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
A műszaki vizsgáztatásra történő megbízás esetén a megbízás aláírásával az Ügyfél felhasználást enged az Adatkezelő részére.
6.6. Az Ügyfél által megadott személyes adatokat az Adatkezelő az elektronikus regisztráció esetén a saját tulajdonában levő számítástechnikai eszközön rögzíti és kezeli, a papír alapon felvett adatokat saját nyilvántartásában őrzi és évek szerint lefűzve raktározza, védett helyiségben.
6.7. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, annak valóságtartalmáért nem felel. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személyt terheli a felelősség. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal arra, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel, egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
 
7. Az adatkezelés időtartama
A regisztráció során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart, de legfeljebb az elektronikus munkalapon feltüntetett munka elvégzését, valamint a műszaki vizsgáztatás teljesítését követő 3 évig.
A regisztráció során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését a regisztrált Ügyfél a bejelentkezést követően az Adatkezelőnél kezdeményezheti. Ez a rendelkezés nem érinti a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.
 
 
8. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre
8.1. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve munka- vagy megbízásos jogviszonyban álló alkalmazottai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
8.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe, akinek teljesítéséért sajátjaként felel.
8.3. A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.
Műszaki vizsgáztatás érdekében Ügyfél előzetesen és kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a harmadik fél, jelen esetben a műszaki vizsgáztatást végző személy részére történő felhasználásra.
Jelen szabályzatban meghatározott adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás az ügyfél külön hozzájárulása nélkül végezhető, ugyanakkor személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az Ügyfél előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
 
 
9. Az Ügyfél jogai
Az adatkezelés időtartama alatt az Ügyfelet az alábbi jogok illetik meg:
személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
helyesbítéshez való jog
adatkezelés korlátozása,
törléshez való jog,
hordozhatósághoz való jog,
tiltakozáshoz való jog,
hozzájárulás visszavonási joga.
 
9.1. A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés
Az Ügyfél jogosult arra, miszerint külön igénye alapján, visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és az adatkezelés folyamatban van. Ebben az esetben
jogosult arra, hogy:
a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
a következő információkról tájékoztassuk:
az adatkezelés céljai;
az Ügyfélről kezelt személyes adatokkategóriái;
információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
az Ügyfél azon joga, hogy kérelmezheti rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
ha az adatokat nem Ügyféltől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Ügyfélre nézve milyen várható következményekkel bír.
Többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel, a tájékoztatás
teljesítéséért.
A személyes adatokhoz való hozzáférést biztosítjuk oly módon, hogy az Ügyfél azonosítását követően emailben juttatjuk el az Ügyfélhez a kezelt személyes adatokat és az információkat.
9.2.Helyesbítéshez való jog
Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük személyes adatait.
9.3. Adatkezelés korlátozásához való jog
Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, amennyiben:
Az Ügyfél vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;
az adatkezelés jogellenes;
az Ügyfél ellenzi az adatok törlését és helyette kéri azok felhasználásának korlátozását;
már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de az Ügyfél igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az Ügyfél tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ebben az esetben, ameddig megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ügyfél jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ügyfél hozzájárulásával jogi igények érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, továbbá az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk az Ügyfelet.
9.4.Törléshez - elfeledtetéshez való jog
Az Ügyfél jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
a tárolásra meghatározott időtartam lejárt;
Az Ügyfél visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
Az Ügyfél tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
a személyes adatok kezelését előíró és alkalmazandó uniós, vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése esetén,
illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha az Ügyfél felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban), amennyiben ez igazolható.
9.5.Hordozhatósághoz való jog
Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ügyfél önkéntes hozzájárulásán alapul, úgy az Ügyfélnek joga van arra, hogy igényelje az által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában átadását.
9.6.Tiltakozáshoz való jog
Az Ügyfél joga, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos jogszerű kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább kivéve, ha igazolható, miszerint az adatkezelést olyan jogszerű okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ügyfél érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
9.7. A hozzájárulás visszavonásának joga
Az Ügyfél bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni, ilyen esetben az Adatkezelő, a megadott adatokat rendszerből köteles törölni.
9.8. Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben az Ügyfél szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük kérelmét, úgy vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (cím: 1055 Budapest, Falk Mika utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://www.naih.hu).
 
10. Egyéb rendelkezések
10.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Ügyfelet köteles előzetesen tájékoztatni és kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
10.2. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, miszerint gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják a rögzített és tárolt, valamint kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére az Ügyfél jogainak biztosítása érdekében.
10.3. Az Adatkezelő fenntartja azon jogát, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosíthatja. A módosítás hatályba lépését követően, az Ügyfél a szolgáltatás használatával, mint ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.
 
 
Ezen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az Európai Unió 2016/679. számú rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), illetve a különböző adatvédelemre vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

Hírek

Armacomp Számítástechnika és Mobil szerviz

Rólunk

Cégünk 1998-ban alakult, de az Armacomp Számítástechnika Szaküzlet és Mobil szerviz 2003-ban nyitotta meg kapuit Karcagon. Az üzlet alapító tagjai már korábban is foglalkoztak számítástechnikával, így a megszerzett tapasztalatuk és szaktudásuk biztosította a sikeres indulást. Az Armacomp Számítástechnika Szaküzlet és Mobil szerviz széles termékkínálattal rendelkezik, így a számítás ...

Szerviz szolgáltatások

Mobiltelefon szervíz

Árajánlatot adunk, és annak elfogadása esetén javítjuk a készüléket a lehető legrövidebb határidőn belül

TOVÁBB

Számítógép szervíz

A számítógépek szervizelési igénye gyakorlatilag egyidős a számítógép megszületésével: valószínűleg már Neumann János is szervizelte első számítógépét :)

TOVÁBB

Operációs rendszer telepítése

Sokan találkozhattak már azzal az egyszerű problémával, hogy vagy lelassul az egész gép, vagy egyáltalán be sem tölti az operációs rendszert.

TOVÁBB

Vírusirtás

A védelem nagyon fontos a mai internettel átszőtt világban: ahol nincs vírusirtó, ott nagy mértékben ki van téve a vírusos fertőzésnek

TOVÁBB

Helyszíni javítás, hibaelhárítás

Nem lehet mindent szakszervizbe vinni: a hálózat, a rögzített elemek nem mozgathatóak. Erre jó a helyszíni javítás kiszálló szolgálattal!

TOVÁBB

Adatmentés, adat archiválás

Az adathordozó pótolható, a rajta lévő adat nem! Adatmentés rendszeresen, professzionálisan HDD-rő, SSD-ről, pendrive-ról, ...

TOVÁBB

Nyomtató javítás

A nyomtatókat - megfelelő karbantartás híján - előbb, utóbb javítani kell: görgők, fejegység, fixáló, dob, stb. - kopóalkatrészek!

TOVÁBB

Konzol takarítás, újrapasztázás XBOX, Playstation, Nintendo

Minden elektronikai eszköz egyik esküdt ellensége a por! Nem véletlen, hiszen a por rossz hővezető, így a lerakódott szennyeződés alatt az alkatrészek jobban melegednek, nem tudnak megfelelő hőmennyiséget átadni a környezetnek vagy a hűtőrendszernek.

TOVÁBB

Konzol tárhelybővítés, háttértár (SSD, HDD) cseréje XBOX, Playstation

A háttértár mérete sokszor jelent kihívást a játéktársadalomnak. A konzolon (mint egy számítógépen is, vagy egy telefonon úgy az XBOX-on és a Playstation-ön) a legtöbb helyet az alaprendszer, a játékok és alkalmazások foglalják.

TOVÁBB

Konzol HDMI port cseréje XBOX, Playstation

Érthetetlen, de akár ijesztő jelenség is lehet a felhasználók körében az a hibajelenség, amikor a konzol (XBOX, Playstation) bekapcsolás után pörög, hallhatóan működik (a hűtés beindul), a visszajelző LED is dolgozik rendeltetésszerűen, de semmilyen egyéb visszajelzés a monitoron, TV-n, egyéb kijelzőn nincsen.

TOVÁBB

Mobiltelefon szerviz

Mobiltelefon kijelző csere

A kijelzőcsere egy mobiltelefon esetén a legdrágább javítási folyamatok közé tartozik, leginkább azért, mert ez a legköltségesebb alkatrész is egyben (természetesen a komplett alaplapot kivéve).

TOVÁBB

Mobiltelefon akkumulátor csere

Leglátványosabb hibajelenség, és talán egyértelműbb: az akkumulátor felpúposodik, a kijelzőt vagy a hátlapot feszíti, és mozdítja el akár a helyéről. Ebben az esetben akár nagyobb kárt is okozhat a készülékben.

TOVÁBB

Mobiltelefon töltőcsatlakozó / töltő Flex kábel csere

Milyen jelenségek, tünetek utalhatnak egy mobiltelefon esetén a töltőcsatlakozó hibájára?
Elsősorban nem tölt a telefon, vagy ha tölt is, akkor minimális mennyiségű energiát sikerül beleerőszakolni a készülékbe viszonylag hosszú időtartam alatt. Ez utalhat az akkumulátor és / vagy a töltőcsatlakozó (microUSB, Type-C USB-c, lightning) hibájára is.

TOVÁBB

Mobiltelefon hátlapi (fő) kamera csere

A mobiltelefon hátlapi kamerája az esetek legnagyobb százalékában fizikai sérülés miatt lesz használhatatlan: repedés, törés, karcolás.

TOVÁBB

Mobiltelefon kamera lencse csere

A mobiltelefon hátlapi lencséje jellemzően a kamera modul védelmét szolgálja, így annak sérülése esetén a kamera is nagyobb valószínűséggel sérülhet. A törött lencsén mind a por, pára és nedvesség is könnyebben jut el a kameramodulhoz.

TOVÁBB

Mobiltelefon beszédhangszóró csere

A mai kornak megfelelő mobiltelefonokban már nem csak egy hangszóró található jellemzően, de a működéshez a megfelelő működés mindegyik esetében elvárható. Milyen jelenségek esetén gyanakodhatunk a mobiltelefon beszédhangszóró hibájára?

TOVÁBB

Mobiltelefon rendszerhangszóró / csörgőhangszóró cseréje, javítása

A mai kornak megfelelő mobiltelefonokban már nem csak egy hangszóró található jellemzően, de a működéshez a megfelelő működés mindegyik esetében elvárható.
Milyen jelenségek esetén gyanakodhatunk a mobiltelefon csengőhangszóró, rendszerhangszóró hibájára?

TOVÁBB

Mobiltelefon rendszer telepítés / szoftveres javítása Android, iOS

Egy mobiltelefon is számítógép, így az operációs rendszer a használat során akár a folyamatosan felgyűlő problémák miatt is belassulhat, használhatatlanná válhat. Természetesen egy nagyobb rendszerfrissítés sem árt időnként, illetve sokszor egyszerűbb újratelepíteni a rendszert, mint az egyedi problémákat, szoftvereket egyenként megkeresni és "kieggyelni".

TOVÁBB

Mobiltelefon hátlapi burkolat csere

A mobiltelefon hátlapja sem egy egyszerű borítólap sok esetben manapság. Részben látvány kérdése, hogy elviseljük-e a törött, karcos hátlapot, de nagyon fontos szempont, hogy sokszor a mobiltelefon kameráját védő burkolat is egyben (egyes típusok esetén a kamera lencsevédő egybeépítve található a hátlappal), valamint a pára-, csepp- és vízállóságot is nagyban befolyásolja.

TOVÁBB

Armacomp Számítástechnika és Mobil szerviz Blog

Szeretnél többet tudni rólunk?

A kérdések és válaszok oldalon összegyűjtöttük azokat a fontosabb kérdéseket, amik eszünkbe jutottak. Ha egyéb kérdésed van, írd meg nekünk e-mailben!.

Kiemelt témák

Nyomtató

 • Lézer
 • Tintasugaras
 • Szervizelés
 • Patron/Toner

Helyszínre kiszállás

 • Eseti
 • Szerződéses

Kapcsolat egy kattintással

 • Armacomp Karcag.
  5300 Karcag, Szent István sgt. 17.
  Armacomp Törökszentmiklós.
  5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 7.
  Armacash Debrecen.
  4029 Debrecen, Csapó u. 80.
  ArmaCar.
  5300 Karcag, Laktanya utca 17.
 • Tel.: +36 59 300 484
  Fax: +36 59 300 484
 • ugyfelszolgalat@armacomp.hu
 • www.armacomp.hu

Felügyeleti hatóság

Az Ön települése/irányítószáma

Biztonsági kód: 123456